Nahlasovanie možného nesprávneho správania | Ombudsman

Čo je náplňou práce ombudsmana?

Ombudsman, takzvaný dôverný právny zástupca, je nezávislá dôveryhodná osoba, ktorá je k dispozícii pre dôverné a na požiadanie anonymné odovzdávanie podnetov. Od 1.8.2022 sa naň môžu obracať zamestnanci podniku a tretie osoby, ak chcú poukázať na porušenia zákonov, interných pravidiel spoločnosti alebo iné nezrovnalosti. Možnosť odovzdávať v poslednom čase podnety aj cez neutrálne tretie miesto má prispieť k zamedzeniu škôd zo strany pracovníkov, zákazníkov, obchodných partnerov a spoločnosti ARI-Armaturen.

Postupy pri podnetoch

Ombudsman preskúma hodnovernosť každého podaného podnetu. Ak je podnet opodstatnený, odovzdá ho po dohovore s podávateľom spoločnosti ARI-Armaturen a sprevádza celý proces. Ombudsman pri tom v prípade želania zaručuje anonymitu aj voči spoločnosti ARI-Armaturen. Podávateľovi podnetu sa navyše poskytne ochrana tým spôsobom, že sa nebude tolerovať žiadne odvetné konanie namierené proti nemu. Nasleduje preskúmanie a právne vyhodnotenie skutkovej podstaty a stanovenie opatrení na odstránenie a zamedzenie porušení. Podávateľa podnetu bude o tom ombudsman informovať najneskôr po skončení procesu v rámci právnych možností. Podávateľ podnetu sa môže u ombudsmana kedykoľvek informovať dodatočne o stave procesu.

Poznámky

 • Ombudsman predstavuje doplnkovú možnosť na podávanie podnetov. Jeho úloha sa nijako nedotýka ďalších urovnaní sťažností a podnetov.
 • Používanie služieb ombudsmana je pre podávateľa podnetu bezplatné.

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Externý právny zástupca
Loebellstraße 4
33602 Bielefeld, Germany
Tel: +49 521 557 333 0
Mobile: +49 151 58230321

Email:
ombudsmann@thielvonherff.de

Nahlasovacia platforma:
www.report-tvh.de

Homepage:
www.thielvonherff.com

UPOZORNENIE: Dôverný právny zástupca nezodpovedá za každú zákaznícku sťažnosť. Použite na to kontaktný formulár.


Často kladené otázky o ombudsmanovi (dôvernom právnom zástupcovi)

 1. Aké úlohy má ombudsman?

  Môžete naňho smerovať podnety, ktoré naznačujú porušenie zákona alebo interných pravidiel. Ombudsman tieto podnety prijme. Ponúka právne chránené a dôverné prostredie mimo prostredia firmy. Podávateľovi podnetu vysvetlí práva, ktoré mu prislúchajú, a ďalší postup. Ombudsman odovzdá podnet svojej kontaktnej osobe vo firme len so súhlasom podávateľa podnetu. Ombudsman môže byť do procesu prizvaný ako dôverník. Podávateľovi podnetu je vždy k dispozícii ako kontaktná osoba.
   
 2. Kto sa môže obrátiť na ombudsmana?

  Všetci zamestnanci a externé osoby ako sú dodávatelia a poskytovatelia služieb.
   
 3. Aké podnety prijíma ombudsman?

  Ombudsman prijíma podnety o porušeniach zákonov a interných predpisov. Účelom je v prvom rade vyjasnenie a zamedzenie hospodárskych trestných činov, bilančných deliktov a poškodenia aktív. Oznamovať sa môžu aj všetky porušenia interného etického kódexu, napr. prípady diskriminácie.
   
 4. Môžem si byť istý, že ombudsman odovzdá ďalej informácie len natoľko, nakoľko mu to dovolím?

  Áno. Podávateľ podnetu sám rozhoduje o tom, ktoré informácie poskytne ombudsmanovi a ktoré informácie má ombudsman v ďalšom kroku odovzdať firme. Len v prípade prípadov zneužívania, tzn. úmyselné nepravdivé podnety, má ombudsman oprávnenie podávať ďalej informácie aj proti vôli podávateľa podnetu. Toto ombudsman vysvetlí pri prvom kontakte.
   
 5. Bude ma niečo stáť, ak využijem služby ombudsmana?

  Nie, služby ombudsmana môže každý využiť bezplatne.
   
 6. Môžem sa na ombudsmana obrátiť aj anonymne?

  Áno, podávateľ podnetu sa môže na ombudsmana obrátiť aj anonymne. Platí to už pri prvom kontaktovaní ombudsmana. Ak si to podávateľ podnetu želá, ombudsman mu následne zaručuje anonymitu voči firme.
   
 7. Čo sa stane s mojím podnetom?

  Podnet sa preskúma pri dodržaní zákona a interných predpisov a takisto so zohľadnením záujmov všetkých zúčastnených strán. Ombudsman preto po predchádzajúcej kontrole odovzdá podnet svojej kontaktnej osobe vo firme.
   
 8. Môžem ombudsmana kontaktovať ohľadne toho, v akom stave je proces?

  Podávateľ podnetu sa môže u ombudsmana kedykoľvek informovať dodatočne o stave veci. Najneskôr po skončení procesu bude ombudsman podávateľa podnetu informovať v rámci právnych možností o výsledku.
   
 9. Stane sa ombudsman „mojím advokátom“ po tom, čo ho budem kontaktovať?

  Nie, ombudsman nesmie podávateľa podnetu zastupovať na úradnom ani súdnom konaní. Preto ombudsman nemôže a ani nesmie zahájiť žiadne kroky na vymoženie jednotlivých práv alebo nárokov podávateľa podnetu.
   
 10. Je ombudsman skutočne nezávislý?

  Áno. Ombudsman je činný ako samostatný a nezávislý právny zástupca a nepodlieha žiadnym pokynom zo strany firmy týkajúcich sa obsahového riešenia veci. Ombudsman sa na základe povinnej kontroly rozhoduje, či a do akej miery smie odovzdať firme skutkovú podstatu, ktorá mu bola predložená.
   
 11. Ako prebieha prvé kontaktovanie?

  Prvé kontaktovanie môže prebehnúť v podobe telefonátu, emailu, SMS správy, listu alebo osobného rozhovoru.
   
 12. Môžem sa aj naďalej obracať na doteraz zodpovedné miesta vo firme?

  Áno. V rámci spoločnosti ARI vám sú ako kontaktné osoby naďalej k dispozícii nadriadení, zamestnanecká rada a vedenie podniku.
   
 13. Som ako podávateľ podnetu chránený?

  Áno. Podávatelia podnetov sú chránení. Nebudú sa tolerovať žiadne odvetné konania namierené proti podávateľom podnetov.
   
 14. Ako sa predíde zneužitiu úradu (krivému udavačstvu)?

  Aj napriek často vyjadrovaným pochybám sú prípady krivého udavačstva u ombudsmanov veľmi zriedkavé. Ombudsman aj napriek tomu podávateľovi podnetu na začiatku rozhovoru vysvetlí, že zneužitie procesu podnetov sa nebude tolerovať a že ombudsman je v prípade úmyselného, teda vedomého zneužitia povinný oznámiť firme osobné údaje podávateľa podnetu. V každom prípade hrozia zamestnancom pri úmyselnom zneužití procesu podnetov právne následky.
   
 15. Ako sa dodržiava ochrana a bezpečnosť osobných údajov?

  Ombudsman zabezpečuje dodržiavanie zákonných povinností o uschovaní údajov a právnych ustanovení o ochrane osobných údajov. Získané osobné údaje sú limitované na údaje o totožnosti podávateľa podnetu a dotknutých osôb. Zodpovedná osoba vo firme pravidelne kontroluje zhodu procesu podnetov s ochranou osobných údajov.
   
 16. Dostanem okamžite výpoveď, ak bude voči mne podaný podnet?

  Nie. Platí prezumpcia neviny. Každý podnet sa preskúma pri dodržaní zákona a interných predpisov a takisto so zohľadnením záujmov všetkých zúčastnených strán. O možných opatreniach sa bude rozhodovať až po skončení procesu.
   
 17. Čo sa stane, ak podám podnet, ktorý sa nakoniec ukáže ako nepravdivý?

  Pokiaľ bol podnet podaný v dobrej viere, tzn. nie úmyselne klamlivo, podávateľ podnetu sa nemusí obávať žiadnych následkov.
   
 18. Musím sa obrátiť na ombudsmana, ak mám podozrenie na porušenie zákona?

  Nie, využitie služieb ombudsmana je dobrovoľné. Predstavuje dodatočné kontaktné miesto.
   
 19. Môžem ombudsmana vyhľadať aj osobne?

  Áno. Vždy existuje možnosť vyhľadať ombudsmana osobne za účelom dôverného rozhovoru.
   
 20. Dostanem oznámené, keď sa môj podnet ukončil?

  Áno. Najneskôr po skončení procesu bude ombudsman podávateľa podnetu informovať v rámci právnych možností o výsledku.
   
 21. Musí ombudsman vyzradiť moju totožnosť, ak bude prizvaný ako svedok v trestnom alebo občianskom konaní?

  Nie. Ak je ombudsman prizvaný ako svedok v trestnom, občianskom alebo inom konaní, meno a totožnosť svojho podávateľa podnetu, ktorý ho žiadal o radu, zverejní len vtedy, keď mu to výslovne dovolí firma aj podávateľ podnetu.
   
 22. Môžem sa obrátiť na ombudsmana a až po skončení rozhovoru sa rozhodnúť, či sa majú skutková podstata a/alebo moje údaje odovzdať firme?

  Áno. Ombudsmana môžete predbežne kontaktovať úplne dôverne. Ombudsman na začiatku rozhovoru vysvetlí podávateľovi podnetu jeho práva. Až na konci rozhovoru sa podávateľ podnetu rozhodne, či a v akej forme sa majú informácie odovzdať firme ARI-Armaturen.
   
 23. Mám sa obrátiť na ombudsmana aj vtedy, keď som sa mohol sám dopustiť trestného činu?

  Ombudsmana môžete kontaktovať aj vtedy, keď sa podávateľ podnetu mohol sám dopustiť trestného činu. Na jednej strane môže ombudsman podávateľovi podnetu vysvetliť jeho práva a na druhej strane bude samoudanie posúdené kladne v rámci existujúceho pracovného pomeru a pri neskoršom súdnom konaní môže mať poľahčujúci účinok.
   
 24. Má ombudsman povinnosť odovzdať trestný čin bezodkladne štátnej prokuratúre?

  Nie. Iba v úzko ohraničených výnimočných prípadoch pri skutočne závažných trestných činoch existuje pre osobu povinnosť podať oznámenie o trestnom čine na prokuratúre.
   
 25. Ako bude spracovaný podnet, ktorý sa týka samotnej kontaktnej osoby vo firme?

  V takom prípade sa ombudsman môže obrátiť bezprostredne na obchodné vedenie firmy.
   
 26. Ako dlho trvá, kým sa dosiahne výsledok?

  Na to sa nedá odpovedať so všeobecnou platnosťou. Existujú podnety, ktoré sa dajú spracovať a uzavrieť za niekoľko hodín. Pri rozsiahlych vyšetrovaniach môže spracovanie trvať viacero týždňov.

You can download the code of procedure for the whistleblower system here.