Spoločenská zodpovednosť Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

V ARI berieme našu zodpovednosť vážne - zodpovednosť za našich zamestnancov, za kvalitu našich výrobkov a dopad našich obchodných aktivít na životné prostredie, ako aj na spoločnosť všeobecne. Transparentnosť, udržateľnosť, rešpekt a sociálna zodpovednosť sú základné prvky našej firemnej filozofie.

Ochrana životného prostredia

S prijatím systému riadenia ochrany životného prostredia a energetického manažmentu (ISO 14001 a ISO 50001),  vzalo na seba ARI  ambiciózny záväzok, povýšiť efektívne využívanie energie na najvyššiu prioritu  a ekologicky zodpovedným správaním znížiť emisie CO2.

ARI trvá na tom, že všetky prostriedky po celej dĺžke hodnotového reťazca majú byť riadené zodpovedným spôsobom - od nákupu surovín a polotovarov cez energeticky náročné výrobné procesy po logistiku a likvidáciu. Naše povedomie o životnom prostredí sa neobmedzuje iba na to, čo sa deje v našej vlastnej továrni, ale pokračuje aj ďalej do sveta po celú dobu životnosti každého z našich výrobkov. ARI ventily a systémy pomáhajú šetriť energiu. Bez ohľadu na to, či sú plánované pre úplne novú továreň alebo opravu a modernizáciu už existujúcej, výrobky ARI významne prispievajú k účinnejšiemu a šetrnejšiemu využívaniu zdrojov.

Povedomie o životnom prostredí

Vo všetkom čo robíme, sa snažíme dodržiavať, zachovávať a zlepšovať podmienky v oblasti životného prostredia. Naše korene pochádzajú z vidieckej krajiny a učili sme sa proaktívne nakladať s odpadom, chrániť vodu a ovzdušie, znižovať hluk a chrániť pôdu - od doby kedy firma vznikla. Všetka pitná a úžitková voda, ktorú konzumujeme sa získava z našej vlastnej studne - aký ďalší dôkaz by ste ešte potrebovali?

Zamestnanci

Zamestnanci

ARI má slávnu históriu s hlbokými koreňmi v regióne Východné Westfálsko. Je len prirodzené, že ARI cíti obrovskú zodpovednosť a rešpekt k ľuďom, ktorí pre ARI pracujú. Naša podniková kultúra sa vyznačuje vysokou motiváciou a nízkou fluktuáciou.

Prostredníctvom cieleného vzdelávania a trvalého profesionálneho rozvoja, sa ARI usiluje kvalifikovať všetkých zamestnancov - náš najdôležitejší zdroj - pre výkon zložitých a náročných úloh. Kvalifikácia zamestnancov určuje nielen ich vlastný úspech, ale aj úspech spoločnosti. Ako rodinná firma kladie ARI veľký dôraz na modely flexibilných pracovných úväzkov, ktoré sú v súlade s profesijnými a rodinnými požiadavkami.

Spoločnosť

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne, si je ARI vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti voči zamestnancom, ich rodinám a komunite, v ktorej pôsobíme. To je dôvod, prečo každý rok ARI ponúka početnej skupine mladých ľudí možnosť trénovať komerčné alebo priemyselné profesie - dokonalá príprava na ich vstup do sveta práce.  Mnohí z nich sú prijatí natrvalo, potom čo sa angažujú v profesionálnom raste a zostanú verní spoločnosti pre nadchádzajúce roky, ako vysoko kvalifikovaní odborníci.