Etický kódex Etický kódex

Etický kódex

V podnikateľskom prostredí, ktoré sa každým dňom čoraz rýchlejšie a rýchlejšie mení, rastie každým dňom aj význam  spoločensky a eticky zodpovedného správania sa voči našim zákazníkom, ako aj našim dodávateľom. Z tohto dôvodu ARI-Armaturen založila kódex správania sa, ktorý definuje základné princípy a odporúčania, týkajúce sa nášho správania k obchodným partnerom. Slúži všetkým zamestnancom, riadiacim pracovníkom a najvyššiemu vedeniu spoločnosti, ako záväzný nástroj pre nasledujúce témy:

  • Dodržiavanie ľudských práv
  • Detská práca
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Dodržiavanie právnych predpisov
  • Úplatkárstvo a korupcia
  • Ochrana životného prostredia

Tento kódex správania sa vyžaduje vysoké štandardy našej spoločnosti a našich zamestnancov, ale je to tiež zásadný záväzok voči našim obchodným partnerom.

ARI-Armaturen očakáva od každého zamestnanca, aby konal v súlade s týmto kódexom správania sa. Jeden prehrešok môže mať trvale negatívny dopad na celú spoločnosť.