Ekologický a energetický manažment Ekologický a energetický manažment

Ekologický a energetický manažment

ARI-Armaturen prevádzkuje systém environmentálneho manažmentu, podľa normy DIN ISO 14001, rovnako ako systém energetického manažérstva, podľa DIN ISO 50001.

Ekonomická aktivita a produkcia majú dopad na životné prostredie. Našim cieľom je znížiť  škodlivé účinky, trvalo znížiť našu spotrebu zdrojov, pôsobiť  trvalo vo všetkých oblastiach podnikania a postupne zmierňovať dopady našej práce na životné prostredie.

ARI-Armaturen vyvíja a realizuje cenovo dostupné, ekologicky kompatibilné a energeticky účinné riešenia pre všetky svoje výrobky - od výroby až po likvidáciu. Neustále úsilie o zlepšenie hospodárskych, ekologických a energetických výkonností všetkých výrobných procesov sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej filozofie. ARI-Armaturen berie svoju zodpovednosť voči zákazníkom, zamestnancom aj spoločnosti všeobecne veľmi vážne.

Ekologické a energetické ciele

Je samozrejmé, že konáme v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.Zasahujúc nad tento rámec sme si stanovili niekoľko hlavných cieľov:

  • Pri výrobe našich výrobkov sa snažíme minimalizovať dopady na životné prostredie a tiež zlepšiť energetickú účinnosť našich výrobných procesov.
  • Neustále sa snažíme zlepšiť ochranu životného prostredia a energetickú účinnosť v celej našej spoločnosti.
  • Snažíme sa o úsporné využívanie prírodných zdrojov a o zabránenie vzniku odpadu kdekoľvek je to možné.
  • Snažíme sa byť úsporní vo využívaní surovín, elektriny a vody.
  • Snažíme sa neustále vzdelávať našich pracovníkov o význame ich práce na životné prostredie.